اداره کارواموراجتماعی بیجار

اداره کارواموراجتماعی بیجار

قانون کار فصل پنجم ماده 119 اشتغال

مادة 119ـ وزارت كار و امـور اجتماعي مـؤظف است نسبـت بـه ايجاد  مراكـز خدمات اشتغال در  سراسر كشور اقدام نمايـد. مراكز خدمات مذكـور مؤظفند تـا ضمن شناسائي  زمينه هاي ايجاد كار و برنـامه ريـزي  براي فرصت هاي اشتغال نسبت  به ثبت نام و معرفي بيـكاران بـه مراكز كارآمـوزي (در صورت نيـاز بـه آموزش) و يـا معرفـي بـه مراكز توليدي  ، صنعتي ، كشـاورزي و خدمـاتـي اقـدام نمـاينـد.
تبصرة1- مراكز خدمات اشتغال در مراكـز استانها  مؤظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلوليـن خواهنـد بـود و كليـة مؤسسات مـذكور در ايـن ماده مؤظف به همـكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
تبصرة 2 - دولت مؤظف اسـت تـا در ايجـاد شركتهاي تعاوني ( توليدي ، كشاورزي ،صنعتي و توزيعي) ، معلوليـن را از طريـق اعطاي وامهـاي قـرض الحسنه دراز مدت و آمـوزشهـاي لازم  و برقراري تسهيلات انجـام كار و حمايت از توليـد  يا خدمات آنـان  مورد حمايت  قـرار داده . ونسبت بـه رفع موانع معماري دركليـة مراكـز موضـوع اين ماده وتبصره هـا كه معلولين در آنها حضور مـي يـابند اقدام نمـايد.
 تبصرة 3- وزارت كـار و امـور اجتماعي  مكلف است تـا آئين نـامـه هاي لازم را در جهـت  برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مـراكز انجـامكاربا نظر خواهي از جامعة معلولين ايـران و سازمان بهزيستي  كشور تهيه و بـه تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 دی1384ساعت   توسط بهنام آزادنیا 

قانون کار فصل پنجم ماده 120-129 اشتغال اتباع بیگانه

مادة 120ـ اتـبـاع بيگانـه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مـگـر آنكه اولاً داراي رواديـد ورود بـا حق كـار مشخص بوده و ثانياً مطابـق قوانين و آئين نامه هاي مربـوطـه ، پروانة كـار دريـافت دارنـد. تبصره - اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات مادة 120 نمي باشند:
الف- اتباع بيگانه اي كـه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك وكنسولـي هستند بـا تأييد وزارت امور خارجه.
ب- كاركنان و كارشناسان  سازمان سازمـان ملل متحد و سازمانهاي وابـسته بـه آنها بـا تأييد وزارت امور خارجه.
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خـارجي بـه شرط معامله متقـابـل و تأييد وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامي.

مادة 121ـ وزارت كار و امور اجتماعي بـا رعايت شرايط ذيل در مـورد صدور رواديد بـا حق كـار مشخص براي اتبـاع بيگانه موافقت و پروانة كار صادر خواهد كرد:
الف- مطابق اطلاعات مـوجـود در وزارت كـار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعة بيگانـه داراي اطلاعـات و تخصص كافي بـراي اشتغال بـه كار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعـه بيگانه بـراي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايرانـي استفاده شود.
تبصره -  احراز شرايط منـدرج در اين ماده با هيئت فني اشتغال است.ضوابط مربـوط بـه تعداد اعضاء و شرايـط انتخاب آنـها و نحوة تشكيل جلسات هيئت ،بـه موجبآئين نامـه اي خواهد  بود كه با پيشنهـاد وزارت كـار و امور اجتماعي بـه تصويب هيئت وزيران مي رسـد.

مادة 122ـ  وزارت كار و امـور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديدپروانة كـار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف- تبعة بيگانـه اي كه حداقل 10 سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب- تبعة بيگانه اي كه داراي همسر ايراني بـاشـد.
 ج - مهاجرين كشورهـاي بيگـانـه خصوصاً كشـورهـاي اسلامـي وپناهندگان سياسي بـه  شرط داشتن كـارت معتبر مهـاجـرت و يـا  پناهندگي و پس  از موافقت كتبي وزارتخانـه هاي كشور و امور خارجـه.

مادة 123ـ وزارت كـار و امـور اجتماعـي مي تواند در صورت ضرورت و يـا بـه عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يـا افراد بدون  تابعيت را ( مشـروط بـر آنكه وضعيت آنـان ارادي  نبـاشد)  پـس از تأييد وزارت امـور خارجه و تصـويـب هيئت وزيـران از پرداخت حـق صدور ، حق تمديد و يـا حـق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

مادة 124ـ پروانة كار با رعـايت مـواد اين قانون حداكثر براي مـدت يك سال صادر يا تمديد و يـا تجديد مـي شـود.

مادة 125ـ در مواردي كه بـه  هـر عنوان رابطـة استخدامي تبعه بيگانه بـا كارفرما قطـع مي شـود  كارفرما مكلف است  ظـرف 15روز، مراتـب را بـه وزارت كـار و امـور اجتماعـي اعلام كنـد. تبعـة بيگانه نيـز مكلف است  ظرف 15 روز  پروانـة كـار خود را در بـرابـر اخذ رسيـد ،  به وزارت كـار و امـور اجتماعي تسليم نمايـد. وزارت كـار و امـور اجتماعي در صـورت لزوم اخـراج  تبعة بيگانـه را  از مراجع ذيصلاح درخـواست مي كنـد.

مادة 126ـ در مـواردي كـه مصلحـت  صنايـع كشـور اشتغـال فوري تبعـة بيگانه را بـه طـور استثنائـي ايجـاب كنـد ، وزيـر مربوطه مراتب را  بـه وزارت كـار و امـور اجتمـاعـي اعـلام  مـي نمايد و بـا موافقـت وزيـر كـار و امـوراجتمـاعي  بـراي تبعة بيگانـه ، پـروانـة كـار موقت بـدون رعـايـت تشريفات مـربـوط بـه صدور رواديد بـا حـق كـار مشخـص ، صـادر خـواهـد شـد. تبصره- مدت اعتبار پروانة كار موقت حداكثر 3 ماه است و تمديد آن مستلـزم تأييد هيئت فنـي اشتغال اتباع بيگانه خواهـد بـود.

مادة 127ـ  شرايط  اشتخدامي كار شنـاسـان و متخصصين فني بيگانـه مـورد نيـاز دولـت بـا در نظر گرفتن تابعيت و مـدت خـدمـت و ميـزان مـزد آنهـا و بـا توجـه بـه نيـروي كـارشناس داخلي پـس از بـررسـي و اعلام نظر وزارت كـار و امور اجتماعي و سـازمـان  امـور اداري و استخدامي كشور ، بـا تصـويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بـود. پـروانه كـار جهـت استخدام كارشناسان خـارجـي ، در هـر مـورد پـس از تصويب مجـلس شـوراي  اسلامـي از طـرف وزارت كـار و  امـور اجتماعي صـادر خواهد شـد.

مادة 128ـ كارفرمـايـان مكلفند قبـل از اقـدام بـه عقـد هر گـونه قراردادي كـه مـوجب استخدام كارشناسان بيگـانـه مي شود ، نظر وزارت كـار و امـور اجتماعـي  را در مـورد امكان اجـازة اشتغـال تبعـة بيگانه استعلام نماينـد.

مادة 129ـ آئين نامه هاي اجرائـي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه  از جمله نحوة صـدور تمديد ، تجديد و لغـو  پروانـة كـار و نيـزشرايط انتخاب اعضـاء هيئت  فنـي اشتغـال اتباع بيگانه مذكور در مادة 121 اين قانـون بـا پيشنهاد وزيـر كار و امور اجتماعـي بـهتصويب هيئت وزيران خواهـد رسيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 دی1384ساعت   توسط بهنام آزادنیا 

قانون کار فصل پنجم ماده 120-129 اشتغال اتباع بیگانه

مادة 120ـ اتـبـاع بيگانـه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مـگـر آنكه اولاً داراي رواديـد ورود بـا حق كـار مشخص بوده و ثانياً مطابـق قوانين و آئين نامه هاي مربـوطـه ، پروانة كـار دريـافت دارنـد. تبصره - اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات مادة 120 نمي باشند:
الف- اتباع بيگانه اي كـه منحصراً در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك وكنسولـي هستند بـا تأييد وزارت امور خارجه.
ب- كاركنان و كارشناسان  سازمان سازمـان ملل متحد و سازمانهاي وابـسته بـه آنها بـا تأييد وزارت امور خارجه.
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خـارجي بـه شرط معامله متقـابـل و تأييد وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامي.

مادة 121ـ وزارت كار و امور اجتماعي بـا رعايت شرايط ذيل در مـورد صدور رواديد بـا حق كـار مشخص براي اتبـاع بيگانه موافقت و پروانة كار صادر خواهد كرد:
الف- مطابق اطلاعات مـوجـود در وزارت كـار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعة بيگانـه داراي اطلاعـات و تخصص كافي بـراي اشتغال بـه كار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعـه بيگانه بـراي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايرانـي استفاده شود.
تبصره -  احراز شرايط منـدرج در اين ماده با هيئت فني اشتغال است.ضوابط مربـوط بـه تعداد اعضاء و شرايـط انتخاب آنـها و نحوة تشكيل جلسات هيئت ،بـه موجبآئين نامـه اي خواهد  بود كه با پيشنهـاد وزارت كـار و امور اجتماعي بـه تصويب هيئت وزيران مي رسـد.

مادة 122ـ  وزارت كار و امـور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديدپروانة كـار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف- تبعة بيگانـه اي كه حداقل 10 سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب- تبعة بيگانه اي كه داراي همسر ايراني بـاشـد.
 ج - مهاجرين كشورهـاي بيگـانـه خصوصاً كشـورهـاي اسلامـي وپناهندگان سياسي بـه  شرط داشتن كـارت معتبر مهـاجـرت و يـا  پناهندگي و پس  از موافقت كتبي وزارتخانـه هاي كشور و امور خارجـه.

مادة 123ـ وزارت كـار و امـور اجتماعـي مي تواند در صورت ضرورت و يـا بـه عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يـا افراد بدون  تابعيت را ( مشـروط بـر آنكه وضعيت آنـان ارادي  نبـاشد)  پـس از تأييد وزارت امـور خارجه و تصـويـب هيئت وزيـران از پرداخت حـق صدور ، حق تمديد و يـا حـق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

مادة 124ـ پروانة كار با رعـايت مـواد اين قانون حداكثر براي مـدت يك سال صادر يا تمديد و يـا تجديد مـي شـود.

مادة 125ـ در مواردي كه بـه  هـر عنوان رابطـة استخدامي تبعه بيگانه بـا كارفرما قطـع مي شـود  كارفرما مكلف است  ظـرف 15روز، مراتـب را بـه وزارت كـار و امـور اجتماعـي اعلام كنـد. تبعـة بيگانه نيـز مكلف است  ظرف 15 روز  پروانـة كـار خود را در بـرابـر اخذ رسيـد ،  به وزارت كـار و امـور اجتماعي تسليم نمايـد. وزارت كـار و امـور اجتماعي در صـورت لزوم اخـراج  تبعة بيگانـه را  از مراجع ذيصلاح درخـواست مي كنـد.

مادة 126ـ در مـواردي كـه مصلحـت  صنايـع كشـور اشتغـال فوري تبعـة بيگانه را بـه طـور استثنائـي ايجـاب كنـد ، وزيـر مربوطه مراتب را  بـه وزارت كـار و امـور اجتمـاعـي اعـلام  مـي نمايد و بـا موافقـت وزيـر كـار و امـوراجتمـاعي  بـراي تبعة بيگانـه ، پـروانـة كـار موقت بـدون رعـايـت تشريفات مـربـوط بـه صدور رواديد بـا حـق كـار مشخـص ، صـادر خـواهـد شـد. تبصره- مدت اعتبار پروانة كار موقت حداكثر 3 ماه است و تمديد آن مستلـزم تأييد هيئت فنـي اشتغال اتباع بيگانه خواهـد بـود.

مادة 127ـ  شرايط  اشتخدامي كار شنـاسـان و متخصصين فني بيگانـه مـورد نيـاز دولـت بـا در نظر گرفتن تابعيت و مـدت خـدمـت و ميـزان مـزد آنهـا و بـا توجـه بـه نيـروي كـارشناس داخلي پـس از بـررسـي و اعلام نظر وزارت كـار و امور اجتماعي و سـازمـان  امـور اداري و استخدامي كشور ، بـا تصـويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بـود. پـروانه كـار جهـت استخدام كارشناسان خـارجـي ، در هـر مـورد پـس از تصويب مجـلس شـوراي  اسلامـي از طـرف وزارت كـار و  امـور اجتماعي صـادر خواهد شـد.

مادة 128ـ كارفرمـايـان مكلفند قبـل از اقـدام بـه عقـد هر گـونه قراردادي كـه مـوجب استخدام كارشناسان بيگـانـه مي شود ، نظر وزارت كـار و امـور اجتماعـي  را در مـورد امكان اجـازة اشتغـال تبعـة بيگانه استعلام نماينـد.

مادة 129ـ آئين نامه هاي اجرائـي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه  از جمله نحوة صـدور تمديد ، تجديد و لغـو  پروانـة كـار و نيـزشرايط انتخاب اعضـاء هيئت  فنـي اشتغـال اتباع بيگانه مذكور در مادة 121 اين قانـون بـا پيشنهاد وزيـر كار و امور اجتماعـي بـهتصويب هيئت وزيران خواهـد رسيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 دی1384ساعت   توسط بهنام آزادنیا 

قانون کار فصل ششم ماده 130-138 تشکلهای کارگری و کارفرمایی

مادة 130ـ بـه منظـور تبلـيـغ و گسـتـرش فرهنگ اسلامـي و دفـاع از  دستـاورد هـاي انقلاب اسلامـي و در اجراي اصل 26 قـانـون اساسي  جمهـوري اسلامي ايـران كـارگـران واحدهـاي توليـدي ، صنعتـي ، كشـاورزي ،خدمـاتي و صنـفـي مـي تـوانند نسبت  بـه تأسيـس انجمنهـاي اسلامي اقـدام نمـاينـد. تبصرة 1- انجمـنـهـاي اسلامـي مـي توانند بـه منظور هماهنگـي در انـجـام وظايـف و شيـوه هاي تبليغـي ، نسـبـت بـه تأسيس كانـونهـاي هماهنگي انجـمـن هـاي اسلامـي در سطـح استانـها و كانـون عـالـي هماهنگي  انجمنهـاي اسلامـي در كـل كشـور اقـدام نماينـد.
تبصرة 2 - آئيـن نامـة چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيـارات و نحـوة عملكرد انجمن هاي اسلامي مـوضـوع ايـن ماده بايـد توسط وزارتين كشور، كار و امـور اجتماعي و سازمـان تبليغات اسلامي تهيـه و به تصويب هيئت وزيران بـرسـد.

مادة 131ـ  در اجــراي اصـل 26 قـانـون اساسي جمهوري اسلامـي ايـران بـه منظـور حفظ حقـوق و منـافـع مشـروع و قانونـي و بـهـبـود وضــع اقتـصـادي كـارگـران و كـارفرمـايان ، كه خود متضمن حفظ جامعـه بـاشد ، كـارگـران مشمـول قانـون كـار و كارفرمايان  يك حرفه يا صنعت مـي توانـنـد مبادرت به تشكيل انجمـن هاي صنفـي نمايند.
 تبصرة 1- بـه منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانونـي انجمـن  هاي صنفي مـي توانند نسبت بـه تشكيـل كانون انجمن هاي صنفي در استان و كانون عالي انجمن هاي صنفي در كل كشور اقدام نمـاينـد.
 تبصرة 2- كليـة انجمـن هـاي صنفي و كانـون هاي مربـوطه بـه هنگـام تشكيل مؤظف بـه تنظيم اساسنامه با رعايـت مقررات قانونـي و طرح و تصـويـب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امـور اجتماعي جهت ثبت مـي باشنـد.
 تبصرة 3- كليــة نمـاينـدگـان  كارفـرمايـان ايـران در شوراي عالـي كـار شوراي عـالـي تأمين اجتمـاعـي ،  شـوراي عالي حفاظت فنـي و بهداشت كـار، كنفرانس بيـن المللي كـار و نظائـر آن توسط كا نـون عالي انجمنهـاي صنفـي كارفـرمـايـان ، در صـورت تشكيل ،  انتخاب و در غير ايـن صورت توسط وزيـر كـار و امـور اجتماعـي معرفـي خواهنـد شـد.
 تبصرة 4 - كارگـران يـك واحد ، فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كـار، انجمن صنفي يـا نمايندة كارگران را داشته باشـنـد.
تبصرة 5 - آئين نامة چگـونگـي تشكيل ، حدود وظائف و اختيـارات و نحـوة عملكرد انجمن هاي صنفـ ي و كانـون هـاي مربـوطه ، حداكثر ظرف مـدت يك مـاه از تاريخ تصويب ايـن قانون ، توسـط شـوراي عالي كـار تهيه و بـه تصويب هيئت وزيـران خـواهـد رسيـد.
 تبصرة 6- آئين نامـة نحوة انتخابات نمايندگان مذكور در تبصرة 3 ايـن ماده ظرف يك ماه پس از تصويب ايـن قانون بـه تصويب وزير كار و امور اجتماعـي خواهد رسيـد.

مادة 132ـ بـه منظور نظارت و مشاركـت در اجراي اصل 31 قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايـران و همچنين بر اسـاس مفـاد مربوطه در اصل 43 قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه مشمول قانون كـار باشند ،مي توانند  نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند. تبصره - شركتهاي تعـاونـي مسكـن كـارگـران هر استان مي توانند نسبت به  ايجاد كانـون هماهنگي شركتهـاي تعاونـي مسـكـن كـارگـران استـان اقدام نمـايند و كانـونهاي  هماهنگي تعاونيـهاي مسكن كـارگـران استانها مـي توانند نسبـت بـه تشكيل كانـون عـالـي هماهنگـي تعاونيهـاي مسكن كـارگران كشـور (اتحاديـة مركـزي تعاونيهاي مسكن كارگـران اسكان) اقدام نمـاينـد. وزارتخـانـه هـاي كـار و  امور اجتماعي ، مسكن و شهـر سـازي و امور اقتصادي و دارائي  مؤظف بـه همكاري با اتحادية اسكان بوده و اساسنامه  شركتـهـاي مـذكور توسـط وزارت كـارو امـور اجتماعي بـه ثبت خواهد رسيـد.

مادة 133ـ  بـه منظـور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربـوط بـه توزيع و مصرف در اصول 43 و 44 قانون اساسي  جمهـوري اسلامي ايران ، كارگران واحدهاي توليـدي صنفـي ، صنعتـي ، خدماتي و يا كشاورزي  كـه مشمول قانون كار باشند ، مـي تـوانند  نسبت بـه ايجاد شركتهـاي تعاوني مصـرف (توضيع) كارگري اقـدام نمـايند.
تبصره - شركتهاي تعاونـي مـصرف (توزيع) كارگران مي تواننند نسبت بـه تأسيـس كانـون هماهنگي شركتـهـاي تعاونـي مصـرف كـارگـران استان اقدام  نماينـد و كانونـهـاي  هماهنگي  تعاونيهاي  مصرف ( توزيع) كـارگـران استانها مي توانند نسبت بـه تشكيل كانون عـالي هماهنگي تعاونيهاي مصـرف كارگران  (( اتحاديةمركزي تعاونيهاي مصـرف ( توزيع ) كـارگـران امكان)) اقدام نمـاينـد. وزارتخـانـه هـاي كار و امور اجتماعي و  بازرگاني و همچنـيـن  وزارتخانه هـاي صنعتـي  مؤظـف هستند تـا همكاريهاي لازم را با  اتحادية امكان به عمـل آورند و اساسنامه  شركتهاي تعاوني مـذكـور توسط وزارت كار و امور اجتماعـي بـه ثبـت خـواهد رسيـد.

مادة 134ـ به منظور بررسـي و پـي گيـري مسائل و مشكلات صنفي و اجتماعـي وحسـن اجـراي آن قسمت از مفـاد اصل 29 قانـون اساسي كـه متضمن حفـظ حقـوق و تأميـن  منافـع و بهره مندي از خدمـات بهـداشتـي درماني و مراقبتهاي پزشكـي مـي بـاشـد ،كـارگـران و مديـران بازنشسته مي توانند بـه طور مجزا نسبـت بـه تأسيس كانونهاي  كارگران و مديـران بازنشستة شهرستانها و استانها اقدام نمايند.
تبصرة 1- كانونهـاي كارگران و مديـران بـازنشسته استـانـها مـي تواننـد نسبت بـه  تأسيس كانونهـاي عالـي كارگران و مديران باز نشسته كشور اقدام نمـاينــد.
تبصره 2- وزارتخانه هاي كـار و امـور اجتماعـي و بهداشت ، درمـان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعـي مؤظف بـه همكـاري بـا كانونهاي عالـي كـارگـران و مديـران بـازنشستة كشـور مـي بـاشنـد.

مادة 135ـ  به منظور ايجاد وحـدت روش و هماهنگي در امور و تبادل نظر در چگونگـي اجـراي وظائـف و اختيارات ، شـوراهـاي اسلامي كـار مي توانند نسبـت بـه تشكيـلكانـون هماهنگي شوراهاي اسلامي  كـار دراستـان و كانون عالـي هماهنگي شوراهـاي اسلامي كار در كل كشور اقـدام نمـايـنـد.
 تبصره- آئين نـامة چگونـگـي تشكيل ، حدود  وظائف و اختيارات و نحـوة عملكرد كانونهـاي شوراهاي اسلامـي كـار موضـوع ايـن مـاده بايـد توسط وزارتين كشـور و كـار و امور اجتماعي و سازمـان تبليغات اسلامـي تهيـه و بـه تصويب هيئت وزيران بـرسـد.

مادة 136ـ كلية نمايندگان رسمـي كـارگـران  جمـهوري اسلامـي ايران در سازمان جهـانـي كـار، هيئت هـاي تشخيص ، هيئـت هـاي حـل اختلاف ، شـوراي  عالـي تأميـن اجتمـاعـي ،شـوراي  عالـي حفاظـت  فنـي و نظايـر آن ، حسب مـورد ، تـوسط كانـون  عالـي شوراهاي اسلامـي كـار ، كانون عالي انجمنهـاي صنفـي  كـارگـران و يـا مجمـع نمايندگان كـارگـران انتخاب خواهنـد شـد.
 تبصرة 1- آئين نامـة اجرائـي  ايـن ماده بـا پيشنهاد شوراي عالي كـار بـه  تصويـب هيئت وزيـران خواهـد رسيـد.
تبصرة 2- در صورتيكه  تشكلهاي عالـي كارگـري و كـارفرمائـي موضوع ايـن فصل ايجـاد نشده بـاشند ، وزيـر كار و امور اجتماعي مي تـوانـد  نسبت به انتخاب نمايندگان مزبـور در مجـامـع ،شـوراهـا و هيـئت هـاي عالـي اقدام نمـايـد.

مادة 137ـ  به منظور هماهنگـي و حسـن انجـام وظائف مـربـوطه ، تشكـل هـاي كارفرمائي و كارگري موضوع اين فصـل از قانـون مـي توانند به طور مجـزا نسبت به ايجاد تشكيلات  مـركزي اقـدام نمايـنـد.
تبصره - آئـيـن نـامـه هـاي انتخابـات شـوراي مـركزي و اساسنـامـه تشكيلات مركـزي كارفرمايـان و همچنيـن كـارگـران ، جداگانه توسط كميسيـونـي مركب از نمـاينـدگان  شوراي عالي كـار،وزارت كشــور و وزارت كــار و امــور اجتماعي تهيه و بـه تصويب هيئت وزيـران خـواهـد رسـيـد.

مادة 138ـ مقـام ولايـت فقيـه در صـورت مصلحت مـي توانند در هر يـك از تشكلهاي مذكـور نماينـده داشته باشنـد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 دی1384ساعت   توسط بهنام آزادنیا